ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

ISO 14001:2015. System zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, który organizacja może wykorzystać, aby poprawiać swoje efekty działalności środowiskowej.

Szkolenie ISO 14001:2015.

W  Normie Międzynarodowej podano wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, który organizacja może wykorzystać, aby poprawiać swoje efekty działalności środowiskowej. Niniejsza Norma Międzynarodowa jest przeznaczona do stosowania przez organizacje zamierzające zarządzać swoimi obowiązkami dotyczącymi środowiska w sposób systemowy, który wspiera „środowiskowy filar” zrównoważonego rozwoju.
Niniejsza Norma Międzynarodowa ułatwia organizacjom osiągnięcie założonych rezultatów systemu zarządzania środowiskowego, które stanowią wartość dla środowiska, samej organizacji i jej stron zainteresowanych.

Zgodnie z polityką środowiskową organizacji założone rezultaty systemu zarządzania środowiskowego obejmują:

  • poprawę efektów działalności środowiskowej środowiskowych;
  • wypełnianie zobowiązań dotyczących zgodności;
  • osiągnięcie celów środowiskowych. 

Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do wszystkich organizacji, niezależnie od ich wielkości, rodzaju i charakteru oraz do tych aspektów środowiskowych działań, wyrobów i usług, które organizacja określiła jako pozostające pod jej nadzorem lub na które może mieć wpływ biorąc pod uwagę perspektywę cyklu życia. W niniejszej Normie Międzynarodowej nie określono specyficznych kryteriów dla efektów działalności środowiskowej.
Niniejsza Norma Międzynarodowa może być stosowana w całości lub w części w celu systematycznego doskonalenia zarządzania środowiskowego.
Jednakże deklarowanie zgodności z niniejszą Normą Międzynarodową jest akceptowalne tylko wtedy, gdy wszystkie jej wymagania zostały ujęte w systemie zarządzania środowiskowego organizacji oraz spełnione bez żadnych wyłączeń

Program szkolenia:

0.1.     Wstęp.

0.2.     Podstawy systemu zarządzania środowiskowego

0.3.     Struktura normy ISO 14001:2015

1.   Zakres

2.   Powołania normatywne

3.   Terminy i definicje

4.   Kontekst organizacji

4.1.     Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na system zarządzania środowiskowego

4.2.     Strony zainteresowane istotne dla systemu zarządzania środowiskowego.

4.3.     Określenie zakresu systemu zarządzania środowiskowego.

4.4.     System zarządzania środowiskowego.

5.   Przywództwo w systemie zarządzania środowiskiem

5.1.     Przywództwo i zaangażowanie w system zarządzania środowiskowego

5.2.     Polityka środowiskowa

5.3.     Role, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania środowiskowego

6.   Planowanie systemu zarządzania środowiskowego

6.1.     Działania odnoszące się do ryzyka i możliwości w systemie zarządzania środowiskiem: aspekty środowiskowe,  zobowiązania zgodności, planowanie działań.

6.2.     Cele środowiskowe i planowanie ich osiągnięcia

7.   Wsparcie systemu zarządzania środowiskowego

7.1.     Zasoby w systemie zarządzania środowiskiem

7.2.     Kompetencje w systemie zarządzania środowiskiem

7.3.     Uświadomienie w systemie zarządzania środowiskiem

7.4.     Komunikacja wewnętrzne i zewnętrzna w systemie zarządzania środowiskiem

7.5.     Udokumentowana informacja w systemie zarządzania środowiskiem: opracowywanie, aktualizowanie, nadzór

8.   Działalności operacyjna w systemie zarządzania środowiskiem

8.1.     Planowanie i nadzór w systemie zarządzania środowiskiem

8.2.     Gotowość i reagowanie w systemie zarządzania środowiskiem

9.   Ocena wyników w systemie zarządzania środowiskiem

9.1.     Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena systemu zarządzania środowiskowego

9.2.     Audyty wewnętrzne systemu zarządzania środowiskowego

9.3.     Przegląd zarządzania systemu zarządzania środowiskowego

10.       Doskonalenie

10.1.  Wymagania ogólne

10.2.  Niezgodności i działania korygujące

10.3.  Ciągłe doskonalenie

Powrót na górę