ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko jest procesem, w którym dokonuje się analizy wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz ludzi.

Szkolenie online z dziedziny środowiska.

Grupa docelowa


  • wszystkie osoby związane z ochroną środowiska
  • studenci
  • osoby zainteresowane tworzeniem raportów oddziaływania na środowisko

Korzyści


  • zdobycie praktycznej wiedzy
  • trening umiejętności
  • certyfikat ukończenia szkolenia

Metoda treningowa


  • Prezentacja multimedialna
  • interaktywne ćwiczenia
 

Opis szkolenia


 

Ocena oddziaływania na środowisko (environmental impact assessment) dalej: OOŚ, jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania i prawnej ochrony środowiska, która musi być przedmiotem analizy każdego Inwestora zamierzającego zrealizować przedsięwzięcie inwestycyjne na terytorium RP, w celu potwierdzenia albo wyeliminowania konieczności przeprowadzania OOŚ dla realizowanego projektu. Podstawową rolą przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzyskanie informacji o planowanym przedsięwzięciu – w zakresie jego ingerencji w środowisko oraz korzyści wynikających z realizacji przedsięwzięcia, które rekompensować powinny straty wynikające z tej ingerencji. Celem OOŚ jest przewidywanie potencjalnych zagrożeń środowiskowych na etapie planowania inwestycji oraz skali tych zagrożeń, a w ich wyniku przeciwdziałanie tym zagrożeniom lub ich ograniczanie oraz minimalizowanie negatywnych skutków realizacji planowanej inwestycji. OOŚ obejmuje w szczególności: weryfikację raportu o oddziaływaniu na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym.

 

 

Plan szkolenia

 

1. Podstawy prawne UE i RP.

2. Podział ocen oddziaływania na środowisko

3. Podział przedsięwzięć, dla których należy przeprowadzić procedurę oceny oddziaływania na środowisko

4. Procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla konkretnych grup przedsięwzięć.

5. Co to jest raport?

6. Zakres raportu.

7. Ocena oddziaływania na środowisko na obszary NATURA 2000

8. Dokumenty składane razem z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowych

9. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

10. Test egzaminacyjny.

Powrót na górę